Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Присъствено обучение от 16.02.2021 година

ЗАПОВЕД

№ РД-19-1413-334/15.02.2021г.

 

            На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със Заповед №РД-09-98/14.02.2021г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

 1. От 02.2021 г. (вторник) провеждането на присъствени учебни занятия за учениците от 7 до 12 клас.
 2. Ученици от 5 и 6 класове от СУ „Христо  Смирненски“- гр. Койнаре, при спазване на следния график, считано от 02.2021г., както следва:

а) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 класове;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 класове.

 1. Занятията по т. 1 и т. 2 да се провеждат в съответствие с приетите в СУ „Христо Смирненски“- гр. Койнаре насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.
 2. Дейностите по т. 1 и т. 2 да се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.
 3. Останалите часове за учениците от 5 или 6 клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове 30 мин., съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на уч. 2020/2021г.
 4. Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в училище работят присъствено за съответните учебни часове.
 5. Обучението на учениците в дневна форма на обучение за останалите класове да се осъществява  доколкото и ако е възможно  от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформите TEAMS и ZOOM.
 6. За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да се предоставят съответните услуги в електронна среда.
 7. Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед. Задължително използват лични предпазни средства.
 8. Да се проведе извънреден инструктаж на персонала от лицето по БЗР и на учениците, намиращи се в училище, от класните ръководители, за правилна хигиена на ръцете и правилно носене на защитна маска, съгласно посочените изисквания в Приложение 2 и Приложение 3 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, които са неразделна част от настоящата заповед.
 9. Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсърите в училището.
 10. Работниците, които са на работа в училище, осъществятат засилен пропусквателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Светла Макавеева -  ЗДУД.

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал за сведение и изпълнение.

 

ДАНИЕЛА ЦОНЬОВСКА

Директор на СУ „Христо Смирненски“