Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Прием 1 клас

 

За учебната 2021/2022 г. в СУ”Христо Смирненски” гр. Койнаре

приема ученици в І клас 

 

I. Две паралелки I клас, брой ученици 44 с възможности за:

- разширена подготовка (избираеми учебни часове) - Български език и литература и математика;

- спортни дейности - лека атлекика, мини футбол и мини баскетбол;

- целодневна организация на учебния ден.

II. График на дейностите за приема в І клас 

Дата

Дейност

1

30.01.2021 г.

Педагогическият съвет на училището определя реда за приемане на ученици в І клас

2

30.01.2021 г.

Становище от Обществения съвет относно реда за приемане на ученици в І клас

3

29.03.2021 г.

Директорът издава заповед, с която обективира реда за прием на ученици в Първи клас.

4

30.04. 2021 г.

Провеждане на първа организационна родителска среща с родителите на записаните деца

5

до 20.05.2021 г.

Провеждане на тест за училищна готовност      

6

от 01.06.2021 г.

до 05.06.2021 г.

Записването за І клас се извършва  с удостоверението за завършена подготвителна група / подготвителен клас, предоставено от родителя.

7

10.06.2021 г.

Обявяване на свободните места, ако има такива

8

12.06.2021 г.- 15.06.2021 г.

Попълване на свободните места.

9

16.06.2021 г. -31.08.2021 г.

Обявяване и попълване на свободните места

10

01.09.2021 г.

Информиране родителите на записаните в I клас ученици и оповестяване на видно място в училището броя на сформираните групи с целодневна организация на учебния ден

 ІII .Необходими документи

 1. Заявление за записване (по образец на училището);

     2.Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;

     3.Копие от акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравняване);

     4.Удостоверение за завършен подготвителен клас/група

  1. Протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза ако детето е със специални образователни потребности или ако родителят е инвалид.

Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 8:00 до 16:30 часа всеки работен ден. След подаване на заявлението, родителя получава входящ номер.

 ІV.Критерии за прием когато броя подадени молби надвишават капацитетните възможности и кадровото осигуряване на училището:             

    1. Наличие на деца в семейството, обучаващи се в училището.

  1. Деца, завършили подготвителна група.                        
  2. Деца, живеещи града.                        
  3. Деца на учители и служители в училището.
  4. Деца със СОП.
  5. Деца близнаци, сираци или с родители инвалиди.