Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Училищни правилници, програми и учебни планове

Прикачени документи

Стратегия за развитие
План за изпълнение на стратегията
Правилник за изграждане на ефективни комуникационни канали
Училищен учебен план за 2018/2019 година
Училищен учебен план за 2019/2020 година
План за реализиране на стратегията за периода 2018-2020 година
Мерки за повишаване качеството на образованието през 2020/2021 година
Програма за превенция на ранно напускане за учебната 2020/2021 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи за учебната 2020/2021 година
Правилник за вътрешния трудов ред
Организация на учебния ден за 2020/2021 година
Училищен учебен план 2020/2021 година
Етичен кодекс на училищната общност
Годишен план с приложенията на СУ "Христо Смирненски" за учебната 2020/2021 година
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието
Училищна политика за превенция и противодействие на насилието и тормоза
План на координационния съвет за противодействие на насилието и тормоза
Форми на обучение за учебната 2020/2021 година
План на комисията за взаимодействие при деца жертви на насилие
План на комисията за културна и спортна дейност
План на комисията по БХУТ
План на комисията по ГО
План на МО - ИТ, ИИ, ТП, Музика и ФВС
План на МО - Природни науки и География
План на МО - БЕЛ, ЧЕ и История
План на МО - начален етап
Правилник за дейността на училището
Стратегия за развитие на училището 2021-2024 година
План за изпълнение на стратегията за периода 2021-2022 година
План -програма на комисията по БДП - актуализиран