Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

ОБЯВА за подбор на кандидати за ОБУЧИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИ по проект "ОТГОВОРНИ РОДИТЕЛИ"

 

                                                                                             

Конкурсна процедура 33.20-2021,  Приоритет 4: Реализиране на форми за взаимодействие между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

 

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИ

Средно училище „Христо Смирненски” – Койнаре  започна изпълнение на проект „Отговорни родители”, договор  № БС 33.20-4-004/22.10.2021 г., финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.20-2021 г., Приоритет 4 „Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”.

Целта на проекта е да се надгради и усъвършенства изграден модел в СУ „Христо Смирненски” град  Койнаре за работа с родители от различни  етноси чрез  реализиране на нови и иновативни форми за взаимодействие между тях за създаване на благоприятна мултикултурна среда като предпоставка  за ефективна образователна интеграция на учениците.

Стратегически цели на проекта:

  1. Оказване на специализирана подкрепа на родители от ромския етнос за подготовката им за осъществяване на образователната интеграция на децата.
  2. Създаване на предпоставки за въвеждане на алтернативни форми на взаимодействие и приобщаване на родителската общност за привличане и задържане на децата към образователната среда в училище.
  3. Повишаване информираността и чувствителността на родителите за преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи.
  4. Използване потенциала на родителите чрез включването им в дейности за социално-комуникативно приобщаване към образователната среда и развитие на благотворителност сред общността.

За постигане на целите е планирано за 24 родители на ученици от първи до четвърти клас, разпределени в 2 групи, да се проведат тематични дискусии по темите:

  1. Семейството и училището;
  2. Социални умения и интеркултурна компетентност.

Дискусиите ще бъдат с продължителност по 3 учебни часа и ще се провеждат последователно през месеците януари и март 2022 година в базата на училището при спазване на противоепидемичните мерки за Covid 19.

За най – изявените 12 родители през месец май 2022 година ще се проведе двудневен изнесен тренинг в Ловеч на тема „Нарушена комуникация и рисково поведение” с продължителност 12 учебни часа.

Във връзка с това Средно училище „Христо Смирненски” – Койнаре обявява процедура за подбор на обучители за работа с родителите по посочените теми.

Изисквания към кандидатите:

  • Да имат висше образование - магистър; 
  • Да притежават опит при обучения на родители  - минимум  3 години
  • Да са комуникативни

При проявено желание за включване като обучители на родителите кандидатите трябва да депозират заявление за участие в обявената процедура в Средно училище „Христо Смирненски” град Койнаре, ул. „Христо Ботев” № 1 или на e-mail: sou_koinare@abv.bg най-късно до 21.12.2021 г. В него трябва да посочат степен на образование, специалност, месторабота и длъжност,  по коя тема кандидатстват и да опишат опита си като обучители на родители и за работа в областта на образователната интеграция.  Допустимо е да се кандидатства по повече от една тема. Кандидатите трябва да представят учебни програми по темите, по които кандидатстват. Към заявлението трябва да се представи автобиография. 

Документите на кандидата ще се разгледат от комисия, определена със заповед на Директора на СУ „Христо Смирненски”, на 22.12.2021 г. 

При подадени учебни програми по една тема от повече кандидати класирането ще се извърши по следната методика:

Показател

Точки

I.               ОБРАЗОВАНИТЕ

 

Степен на образование: магистър, психолог

5

Степен на образованите:  магистър, педагогическа специалност

4

Степен на образование: магистър, без педагогическо образование

3

II. ОПИТ КАТО ОБУЧИТЕЛ

 

Опит при обучение на родители – над 3 години

5

Опит при обучение на родители – 3 години

3

III.СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕМА – ЦЕЛИ - РЕЗУЛТАТИ

 

Степен на обвързаност на тематиката с целта и очакваните резултати – напълно

5

Степен на обвързаност на тематиката с целта и очакваните резултати – частично

2

IV. МЕТОДИ НА РАБОТА

 

Предложените методи на работа отговарят на целевата група

5

Предложените методи на работа отговарят  частично на целевата група

2

 

Класирането на кандидатите ще бъде в низходящ ред според получените точки. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на СУ „Христо Смирненски” - Койнаре най-късно на 23.12.2021 г.

С одобрените кандидати ще се сключи граждански договор.

Ръководител проект:

Теменужка Костовска

Директор на СУ „Христо Смирненски” – Койнаре

Даниела Цоньовска

 

Проектът „Отговорни родители”, Договор № БС 33.20-4-004/22.10.2021 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, Конкурсна процедура 33.20-2021,  Приоритет 4