Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Обява за подбор на кандидати за заемане на длъжността "Образователен медиатор"в УЧИЛИЩЕ

ОБЯВА

СУ „Христо Смирненски“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор в училище

на пълен работен ден за 2024 година

 1. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІІ. Области на дейност.

 • Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 • Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
 • Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 • Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 • Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
 • Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 • Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
 • Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 • Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 • Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
 • Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
 • Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 • Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
 • В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
 • Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 • Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 • Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
 • Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 

 • Изисквания към кандидатите:
 1. Образование: средно образование.
 2. Професионална област: педагогически, хуманитарни, обществени, икономически, правни науки и др.
 3. Професионален опит: не
 4. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
 5. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 6. Необходими лични качества:
  • лоялност към институцията;
  • дискретност;
  • умения за работа в екип;
  • умения за общуване;
  • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
  • умения за мотивация;
  • умения за управление на конфликти;
  • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
  • умения за разпределяне на времето.
 7. Допълнителна квалификация/обучение:
 • умения за работа в мултикултурна среда;
 • компютърни умения.
 • Начин на извършване на подбора:
  Подборът ще бъде извършен на два етапа:
 1. по документи
 2. събеседване с избраните по документи кандидати

 

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено образование
  5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: 31.12.2024 г.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, СУ „Христо Смирненски”

или на електронен адрес: info-1500216@edu.mon.bg  ; sou_koinare@abv.bg , като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор в училище"

Срок за подаване на документи: до 16.00 часа на 17.05.2024 г.