Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

ВАЖНО!!! Обучение от 23.11.2021 г.

 

ЗАПОВЕД

№ РД-19-1918-224/21.11.2021 год.

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) – обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., доп. бр. 42 от 28.05.2019 г., чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г.), във връзка с чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и Заповед № РД-09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България.

 

НАРЕЖДАМ:

 1. От 23.11.2021 г. (вторник) до 26.11.2021 г. (петък) се провеждат присъствени занятия в училище за учениците от 1а, 1б, 2a, 2б, 3а и 4а клас, чиито родители са дали съгласие за тестване.
 2. От 23.11.2021 г. (вторник) до 26.11.2021 г. (петък) се провеждат присъствени занятия в училище за учениците от 8, 9 ,10, 11 и 12 клас.
 3. От 23.11.2021г. (вторник) до 26.11.2021 г. (петък) ученици от 5а, 6а, 6б, 7а и 7б класове се обучават от разстояние в електронна среда.
 4. Занятията по т.1 и т.2 да се провеждат в съответствие с приетите в СУ „Христо Смирненски“- гр. Койнаре насоки за работа през учебната 2021-2022 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.
 5. Часове в ОРЕС са с продължителност, съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на уч. 2021/2022г.
 6. Обучението на учениците в ОРЕС да се осъществява  от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформите TEAMS и ZOOM.
 7. Педагогическите специалисти,  които изпълняват служебните си задължения от разстояние,  попълват доклад-отчет (по образец в Google Form) в края на всеки работен ден – за отчитане на работно време в условията на извънредно положение.
 8. За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да се предоставят съответните услуги в електронна среда.
 9. Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед. Задължително използват лични предпазни средства.
 10. Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсърите в училището.
 11. Работниците, които са на работа в училище, осъществяват засилен пропусквателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Светла Макавеева -  ЗДУД.

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал за сведение и изпълнение. 

 

ДАНИЕЛА ЦОНЬОВСКА

Директор на СУ „Христо Смирненски“