Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

ВАЖНО!!! Обучение ПРИСЪСТВЕНО от 06.12.2021

 

ЗАПОВЕД

№ РД-19-1937-241/03.12.2021 год.

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) – обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., доп. бр. 42 от 28.05.2019 г., чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г.), във връзка с чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и Заповед №РД-01-991/02.12.2021г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България и Заповед № РД-09-4813/03.12.2021 г. и Заповед № РД-09-4814/03.12.2021 г.  на министъра на образованието и науката

 

НАРЕЖДАМ:

  1. От 06.12.2021 г. (понеделник) се провеждат присъствени занятия в училище за учениците от 1 до 12 клас, чиито родители са дали съгласие за тестване.
  1. Занятията по т.1 да се провеждат в съответствие с приетите в СУ „Христо Смирненски“- гр. Койнаре насоки за работа през учебната 2021-2022 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.
  2. Тестването на учениците се осъществява веднъж седмично, в началото на учебната седмица в началото на първия час.
  3. Тестването на педагогическият и непедагогически персонал се осъществява два пъти седмично – понеделник и четвъртък.
  4. За всички ученици, чийто родители не са дали съгласие за тестване, учебните занятия ще се провеждат синхронно, доколкотое възможно в електронна среда, като часове са с продължителност, съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на уч. 2021/2022г.
  5. Синхронното обучение да се осъществява  от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформите TEAMS / ZOOM.
  6. За комуникация с институциятя, граждани и родители да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да се предоставят съответните услуги в електронна среда.
  7. Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед. Задължително използват лични предпазни средства.
  8. Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсърите в училището.
  9. Работниците, които са на работа в училище, осъществяват засилен пропусквателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Светла Макавеева -  ЗДУД.

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал за сведение и изпълнение. 

 

ДАНИЕЛА ЦОНЬОВСКА

Директор на СУ „Христо Смирненски“