Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

ВАЖНО!!! Обучение след ваканцията от 12.04.2021 г.

Уважаеми родители,
Скъпи ученици,  
 
Моля да се запознаете с текста по-долу:
 
Във връзка със Заповед №РД-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването:
 
1. От 12.04.2021 г. (Понеделник) до 30.04.2021г. се възобновява присъственият учебен процес за:
Учениците от 1 до 4 клас и учениците от 7 до 12 клас. За учениците от 5 и 6 клас знятията ще се провеждат в ОРЕС.
Учениците от 5 клас, ще се обучават присъствено от 26.04.2021г. до 29.04.2021г.
2. Занятията по т. 1 да се провеждат в съответствие с приетите в СУ „Христо Смирненски“- гр. Койнаре насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на covid-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.
3. Дейностите по т. 1 да се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.
4. Останалите часове за учениците от 5 или 6 клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове 30 мин., съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на уч. 2020/2021г.
5. Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в училище работят присъствено за съответните учебни часове.
6. Обучението на учениците в дневна форма на обучение за останалите класове да се осъществява доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформите TEAMS и ZOOM.
7. За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да се предоставят съответните услуги в електронна среда.
8. Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед. Задължително използват лични предпазни средства.
9. Да се проведе извънреден инструктаж на персонала от лицето по БЗР и на учениците, намиращи се в училище, от класните ръководители, за правилна хигиена на ръцете и правилно носене на защитна маска, съгласно посочените изисквания в Приложение 2 и Приложение 3 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, които са неразделна част от настоящата заповед.
10. Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсърите в училището.
11. Работниците, които са на работа в училище, осъществятат засилен пропусквателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.
 
Мая Бенова
ВрИД Директор
На СУ „Христо Смирненски“