Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Еразъм +, Проект "Volunteerism and Active Citizenship" ("Доброволчество и активни граждани")

 

Проект “Volunteerism and Active Citizenship” („Доброволчество и активни граждани“)

Договор № -2019-1-CY01-KA229-058237_6 KA229/SEP-251/15.10.2019 по КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Сектор – Училищно образование на програма „Еразъм+” на ЦРЧР

 

Този документ е създаден в рамките на проект по „.Еразъм +”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз . Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ «Христо Смирненски» - гр. Койнаре и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз .