Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Еразъм +, Проект "The Dreams Begin at School" ("Мечтите започват от училище")

Проект “The Dreams Begin at School” („Мечтите започват от училище“)

Договор № -2019-1-TR01-KA229-075440_3 KA229/SEP-262/15.10.2019 по КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Сектор – Училищно образование на програма „Еразъм+” на ЦРЧРпроект “The Dreams Begin at School” („Мечтите започват от училище“), Договор № -2019-1-TR01-KA229-075440_3 KA229/SEP-262/15.10.2019 по КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Сектор – Училищно образование на програма „Еразъм+” на ЦРЧР

 

Този документ е създаден в рамките на проект по „.Еразъм +”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз . Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ «Христо Смирненски» - гр. Койнаре и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз .

                                                  

Прикачени документи

План на дейностите по проекта