Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Проект - Отговорни родители

                                                                          

Проект: „Отговорни родители”

Договор БС 33.20-4-004/22.10.2021 г.

 

Бенефициент: Средно училище „Христо Смирненски” град Койнаре

Срок на изпълнение: от 22.10.2021 г. до 21.07.2022 г.

Размер на безвъзмездната финансова подкрепа: 19 921.80 лв.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Конкурсна процедура 33.20-2021, Приоритет 4 „Реализиране на форми за взаимодействие между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”

 

Основна цел на проекта:

Надграждане и усъвършенстване на изграден модел в СУ „Христо Смирненски” град Койнаре за работа с родители от различни  етноси чрез  реализиране на нови и иновативни форми за взаимодействие между тях за създаване на благоприятна мултикултурна среда като предпоставка  за ефективна образователна интеграция на учениците.

 

Целеви групи:

68 родители на ученици от 1 до 4 клас, обучавани  в СУ „Хр. Смирненски” град Койнаре

 

Дейности:

 1. Организация и управление;
 2. Информиране и публичност;
 3. Организиране и провеждане на специализирани консултации с членове на семейството на ученици от етнически малцинства с голям брой отсъствия от училище;
 4. Организиране и провеждане на обмяна на опит за споделяне на успешни практики със семейства от общността;
 5. Организиране на „Класно кино за родители”;
 6. Създаване и занимания на творческа група „Родителска взаимопомощ”;
 7. Конференции, обучения, семинари.

 

Очаквани  резултати:

 • Формирано положително отношение към образованието и повишена родителската отговорност у 68 родители към обучението и възпитанието на децата им;
 • Усвоени знания и придобити умения за предотвратяване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи;
 • 20 родители развили творчески умения, изградили умения за работа в екип и подобрили комуникацията си; повишили социално-психологическата си компетентност  и култура на толерантност;
 • Систематизирани две иновативни практики за индивидуална подкрепа на семейства и за развитие на доброволчеството и взаимопомощта между родителите.

 

Контакти:СУ „Христо Смирненски” град Койнаре

Директор: тел. 06573/2423, GSM 0879827292;  e-mail: sou_koinare@abv.bg

 

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и СУ „Христо Смирненски” град Койнаре носи цялата отговорност за съдържанието  на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерството на образованието и науката  и ЦОИДУЕМ.                                                                

 

Добра практика - филм за работа по проекта.

Връзка към YouTube канала на училището: https://www.youtube.com/watch?v=aAGkBlmBsbU&fbclid=IwAR09MqfCYIlVdqlbbR4G5p0s6UGx0O30tQr-4t8AOCEbaTCV2W8RU924Als