Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Проект "Подкрепа за успех"

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, СУ „Христо Смирненски“

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Социален работник в училище

на пълен работен ден за учебната 2021/2022 година

 1. Основна цел на длъжността.

Социалният работник в училище осъществява практическа дейност по закрила на детето на училищно ниво.

ІІ. Области на дейност.

 1. Проучва и събира данни за дете от: семейството, училището, детската ясла и градина, специализирана институция и/или услуга от резидентен тип, роднини, близки, съседи, други ДСП, личен лекар и други източници при необходимост. Активно събира информация за уязвими групи деца и семейства.
 2. Информира и консултира по подходящ начин детето и родителите за правата и задълженията им.
 3. Извършва проучване и оценка на сигнали за деца в риск и при установяване на риск за детето открива случай.
 4. Определя и осъществява конкретни мерки по закрила на децата и контролира изпълнението им.
 5. Открива и води досие на дете, като прилага всички събрани по случая документи, сведения и данни, отнасящи се до детето. Отразява развитието на случая във стандартизирани формуляри.
 6. Въвежда данни и информация в създадено електронно досие на дете в риск.
 7. Планира дейностите по закрила на дете в краткосрочен и дългосрочен план, и проследява изпълнението им от отговорните лица/институции/организации в определените срокове.
 8. Съставя и поддържа в актуалност регистри, съгласно разпоредбите на ЗЗД.
 9. Съгласува изготвения план за действие директора на училището и с родителите на детето, настойника, попечителя или лицето, което полага грижи за него.
 10. Информира по подходящ начин детето и родителите за правата и задълженията им.
 11. Предоставя информация на дете, родители, настойник, попечител или лице, полагащо грижи за детето, относно социалните услуги за деца и семейства.
 12. Насърчава родителите или лицето, полагащо грижи за детето, както и детето, за активно участие в избора на социални услуги.
 13. Подпомага професионалната ориентация и квалификация на деца в риск, включително и тези, които са завършили средното си образование след навършване на пълнолетие.
 14. Прави предложение за отпускане на помощи, съгласно ППЗЗД.
 15. Подпомага изготвянето на училищна програма за закрила на детето, като участва в работни групи за обсъждането на актуални проблеми в общината.
 16. Извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на децата и дава предложения за отстраняването им.
 17. Идентифицира и анализира случаите на деца, нуждаещи се от специална закрила.
 18. Прави предложения за повишаване ефективността на работата в училище.
 19. Спазва Етичния кодекс за работа с деца.
 20. Спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и за противопожарна и аварийна безопасност.
 21. Изпълнява и други, конкретно възложени задачи.
 • Изисквания към кандидатите:
 1. Образование: висше педагогическо образование.
 2. Професионална област: педагогически, хуманитарни, обществени, икономически, правни науки и др.
 3. Професионален опит: над 30 години педагогически стаж
 4. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
 5. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 6. Необходими лични качества:
  • лоялност към институцията;
  • дискретност;
  • умения за работа в екип;
  • умения за общуване;
  • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
  • умения за мотивация;
  • умения за управление на конфликти;
  • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
  • умения за разпределяне на времето.
 7. Допълнителна квалификация/обучение:
 • компютърна грамотност
 • ПКС
 • Преминал обучение за работа в мултикултурна среда
 1. Начин на извършване на подбора:
  Подборът ще бъде извършен на два етапа:
 2. по документи
 3. събеседване с избраните по документи кандидати

 

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено образование, копие от свидетелство за ПКС
  5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: до края на проекта – 30 юни 2022 г.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, СУ „Христо Смирненски

или на електронен адрес: sou_koinare@abv.bg , като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Социален работник в училище"

Срок за подаване на документи: до 17.00 на 06.09.2021 г.