Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Проект Учим и творим заедно

Проект BG051PPO001-4.1.05-0235/17.09.2013
"Учим и творим заедно"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Наименование на проекта: "Учим и творим заедно."
Договор № BG051PPO001-4.1.05-0235/17.09.2013
Стойност на проекта: 81 026,29 лв.

 

Обща цел:

 

Подобряване на училищната среда и стимулиране на интеграцията в местната общност. Създаване на условия за доразвиване на индивидуалните творческите способности, умения и познания. Осигуряване на равен достъп до образование и обучение, позитивна образователна среда, ориентирана към деца и ученици в неравностойно положение. Увеличаване процента на ромите, продължаващи своето образование в средни и висши учебни заведения.

 

Специфични цели:

 

Координация и взаимодействие със семейство, училище, културни и обществени институции.

Утвърждаване културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност.

Утвърждаване на етническа толерантност.

Създаване на клубове в зависимост от индивидуалните интереси и потребности на децата и учениците.

Модернизиране формите на работа и подобряване качеството на учебно - възпитателния процес.

Увеличаване възможностите за обогатяване и разнообразяване на училищния живот и осмисляне свободното време на децата и учениците.

 

Основни дейности:

 1. Разработване на информационни материали за популяризиране на целите, дейностите и резултатите от проекта.
 2. Оформяне на зелени кътове за отдих в училищния двор.
 3. Подобряване на училищната среда чрез обогатяване с подходящи съоръжения.
 4. Осигуряване на учебно - технически средства.
 5. Транспортиране на децата от ОДЗ Пролет и СУ Христо Смирненски гр. Койнаре от ромските махали до училище и обратно.
 6. Формиране съставите на клубовете:
 • "Клуб Традиции и ритуали на различните етноси" в ОДЗ "Пролет";
 • "Клуб Традиции и ритуали на различните етноси" в СОУ "Христо Смирненски";
 • "Клуб Велотуризъм и здраве" в СОУ "Христо Смирненски";
 • "Клуб Сръчни ръце" в ОДЗ "Пролет";
 • "Клуб Сръчни ръце" в СОУ "Христо Смирненски";
 • "Клуб Две групи "Млад природолюбител" в СОУ "Христо Смирненски";
 • " СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор" в СОУ "Христо Смирненски";
 • " Клуб "Компютри" в ОДЗ "Пролет"
 1. Организиране на клубните дейности.
 2. Закупуване на спортни пособия и екипи, материали за кръжочна работа.
 3. Обучение на родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия.
 4. Подготовка на педагогическите специалисти, свързани с методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда.
 5. Посещение на етнографски музей "Етъра", "Дом на хумора и сатирата", "Планетариум", Национален музей на образованието в гр. Габрово и улица на занаятите в гр.Трявна - тридневна екскурзия.
 6. Посещение на Национален музей "Земята и хората", Храм-паметник "Александър Невски", Народен театър "Иван Вазов", Национален природонаучен музей, гр. София- еднодневна екскурзия.
 7. Посещение на фестивала "Отворено сърце", гр. Велико Търново.
 8. Организиране и провеждане на общоградски празник "Аз мога да променя училището".

Описание на целевата група:

 

Целевата група включва ученици на възраст 5 - 18 години от подготвителна група до 12 клас, от различни етноси от ОДЗ "Пролет" и СОУ "Христо Смирненски" гр. Койнаре. Част от децата и учениците пътуват до училище от съседното село Глава и крайните квартали на града. По голямата част от времето на децата и учениците преминава в детската градина и училището. Осмислянето на свободното време е предпоставка за намаляване отпадането на деца и ученици от училище, като се има предвид, че част от тях са от социално слаби и малограмотни семейства. Престоя на децата в детската градина и училище е важен фактор за тяхното личностно развитие и социализация.

 

Обосновка на учители и родители

Отчетена е необходимост педагогическите специалисти да бъдат запознати с актуалните възгледи на психолози и педагози, специализиращи работа в мултикултурна среда, тъй като това би им помогнало в ефективното прилагане на съвременните педагогически практики в областта. Включването на родителите в съвместната дейност предполага повишаване на персоналната им заинтересованост, от една страна, а от друга, бидейки съмишленици, биха могли да бъдат и проводници на добрите идеи и практики сред своите общности.

 

Учениците учат в:

 

ОДЗ "Пролет", гр. Койнаре

СОУ "Христо Смирненски", гр. Койнаре

Родители на деца учещи в ОДЗ и СОУ от различни етноси

Преподаватели в ОДЗ и СОУ

 

Брой лица от целевата група, включени в проекта:

 • " 30 деца от ОДЗ "Пролет"
 • " 90 ученика от СОУ "Христо Смирненски"

30 учители:

 • 4 от ОДЗ
 • 26 от СОУ

30 родители:

 • 8 от ОДЗ
 • 22 от СОУ

Обща стойност на проекта 81 026.29 ЛЕВА