Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

ПРОЕКТ "ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИК - 2" със съдействието на ЦМЕДТ "АМАЛИПЕ"

ПРОЕКТЪТ "ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИК - 2"

Проектът се осъществява от ЦМЕДТ "Амалипе" и стартира през 2015 г и продължава като фаза 2 от октомври 2017 до септември 2020 година с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива.

Цел на проекта: Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.

Проблемите, които решава: С този проект се цели въвеждане на модел за интервенция, която води до намаляване до минимум на отпадналите ученици, намаляване на отсъствията, увеличаване на записването на ромски младежи и девойки в средни училища и повишаване на училищния успех, както и за активно включване на родителите в училищния живот на децата им.

Проектът е насочен към:

-Деца от ромски етнос; Освен ромски деца се работи и с неромски ученици, с цел преодоляване на различията, изграждане на обща мултикултурна среда в училище; обучение в толерантност и взаимно приемане.

-Учители и директори от училищата, в които учат тези деца

-Ромски родители и други членове на семейството

Дейностите, за да се приложи този модел включват: 

- Изработване на училищна програма за намаляване на отпадането;

- Въвеждане на интеркултурно образование: чрез СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ и други форми;

- Активизиране на учениците: чрез създаване на Ученически парламент, въвеждане на ученици-наставници и други;

- Овластяване на родителите: чрез създаване на Родителски клуб, училище за родители и др.;

- Обучение на учители за работа в мултикултурна среда;

- Индивидуална работа със застрашените от  отпадане ученици;

- Системен обмен на опит между училищата, прилагащи модела: изграждане и заздравяване на мрежа от 250 училища;

- Правилното прилагане на модела и постигане на очакваните резултати: вкл. съдействие за ефективна работа на терен и ангажиране на родителите с образованието на децата и училищния живот; съдействие за ефективна квалификация на учителите за работа в интеркултурна среда; цялостна подкрепа за развитие на училището;

- Участие на училището в национален Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ във В. Търново в началото на месец юни. 

Хората до които достига проекта чрез своите дейности са : 

-Учители и директори от 250 училища в страната 

-Ученици от 250 училища – общ брой 43 631

-Родители – над 500 от цялата страна

Подобрявайки чувствително обхвата на ромските деца в училище, моделът „Всеки ученик ще бъде отличник” води и до повишаване на качеството на образование, както и до подобряване на цялостното представяне на съответното училище по отношение на образователните възможности, които предоставя на своите ученици.

Моделът, въведен от Център Амалипе, се прилага към момента в 263 училища( като 241 оттях - пълноправни и 22 асоциирани), което доведе до постигането на важни резултати като: 

1.превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, 

2.увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните  отново в училище деца, 

3.чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии и придобиват средно образование.

5.Чувствително увеличаване на броя на младежите, получили диплома за средно образование