Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Проект Заедно можем

Проект: "Заедно можем да постигнем мечтите си !"
Договор № BG05M2OP001-3.002-0003

 

Бенефициент: Средно училище "Христо Смирненски" град Койнаре
Партньори: Община Червен бряг и Сдружение "Знание" град Плевен
Срок на изпълнение на проекта: от 27.07.2016 г. до 27.12.2018 г.
Размер на безвъзмездната финансова подкрепа: 323 665,96 лв.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване", процедура BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получаващи международна закрила". Управляващ орган на програмата е Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерство на образованието и науката.


Основна цел на проекта:


Да се подпомогне изграждането на учениците от СУ "Христо Смирненски" - Койнаре и ОУ "Христо Ботев" - Чомаковци като пълноценни граждани за бъдеща успешна професионална, социална и трудова реализация чрез участие в мотивационни дейности за насърчаване участието им в образователния процес, развитие на творческите им способности за съхраняване и развиване на културната им идентичност в подобрена интеграционна мултикултурна среда.

 

Контакти: СУ "Христо Смирненски" град Койнаре
Директор: тел. 06573/2423, GSM 0879827292; e-mail: sou_koinare@abv.bg

 

Проект: "Заедно можем да постигнем мечтите си !" - Договор № BG05M2OP001-3.002-0003 в pdf формат

Екип за организация и управление на проекта:


Даниела Цоньовска–0879827292;sou_koinare@abv.bg
Юлия Йорданова –0888 590 038; ylia.yordanova@gmail.com
Теменужка Костовска–0879827410;tbutanska@abv.bg
Маринела Вълчанова –0878742472;benova_1968@abv.bg
Диана Ганчева –0879827296;didid2304@abv.bg
Евгения Николова -0887685585;evgeniq_nikolova17@abv.bg

 

Доклад - Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в СУ "Христо Смирненски" град Койнаре

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ .... - Приключиха дейностите по проекта след 29 месеца, какво постигнахме?

 

 

Дейности по Проект: "Заедно можем да постигнем мечтите си !"
Договор № BG05M2OP001-3.002-0003