Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

СУ Христо Смирненски - Иновативно училище

Решение на педагогически съвет.

 

Учебна програма "Дигитална математика" за 2 клас.

 

Учебна програма "Дигитална математика" за 3 клас.

 

Учебна програма "Дигитална математика" за 4 клас.

 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Средно училище „Христо Смирненски” град Койнаре е определено за иновативно от учебната 2021/2022 година с въвеждане на предмета „Дигитална математика“ като избираем учебен предмет. Предметът ще се изучава в три последователни години с учениците от 2., 3. и 4. клас.

Мисията на СУ „Христо Смирненски”  е да осигурява съвременна, модерна и професионална подготовка на висококвалифицирани, конкурентно способни, търсени кадри, способни да се реализират в условията на пазарна икономика. Превръщането му в модел на съвременно училище предлащо високо качество на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и  професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от  членството в Европейския съюз.

Визията ни се изразява в утвърждаването на  СУ „Христо Смирненски” като конкурентно способно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

 

Конкретните ни цели, свързани с учениците от иновативните паралелка, са:

 1. Повишаване на учебните постижения по математика.
 2. Формиране на критично мислене и увереност в себе си като фактори за успешно учене през целия живот.
 3. Повишаване на мотивацията и удовлетворение от ученето.
 4. Прилагане на изследователския подход в обучението.
 5. Провокиране на креативност.
 6. Превръщане на учебния процес в творчески.
 7. Интензивно използване на електронни ресурси.
 8. Ръководителите ще придобият практически опит да работят с интерактивна, адаптивна обучителна среда.

В часове по „Дигитална математика ще използваме иновативни методи за преподаване на математика /математическо моделиране/ с използването на компютър. Учебното съдържание ще се изучава и затвърждава в електронната платформа https://www.programiram.com/ под формата на игра. Искаме да внедрим иновативната обучителна система, защото тя е мотивираща, провокира интереса и стимулира учениците за повишаване на успеха.

 

Целеви групи:

В иновацията ще включим 30 ученици от две паралелки, които ще се обучават 3 последователни години - от втори до четвърти клас. Часовете ще са по 1 час/седмично, към раздел Б – избираеми часове от раздел А, разширена подготовка. Участието на учениците по проекта ще продължи общо 3 години като всяка година ще надгражда знанията от предходната. Ще използваме съвременна, интерактивна платформа за обучение по математика https://matematika.programiram.com/, с тематично поднаправление математическо моделиране. Идеята ни е много добра, защото ще подготви учениците косвено и за дисциплината “Компютърно моделиране”, тъй като Дигиталната математика също използва блокчета. Обучителната система използва вградени форми на изкуствен интелект. Тя адаптира нивото на сложност на учебния материал, спрямо личните умения и възможности на всеки обучаем. Тази иновативна система позволява на всеки ученик да усвои материала, като намалява до минимум нивото на раздразнение или изгубване на интерес, или отпадане от учебен процес. Тъй като в нашето училище учат 60% ученици от уязвими групи, желанието на учители и родители е децата да постигнат по-високи образователни резултати.

Учениците ще изучават материал, който е включен в текущата ни учебна програма. В хода на проекта ще решават математически задачи, като използват компютър. Системата е под формата на обучителни игри, които задържат интереса на малките ученици. Разполага със забавни и любими герои, които им помагат да мислят в креативна насока. Разполага с иновативни мотивационни инструменти като красиви електронни значки, игрови предизвикателства и задачи, и системни рекорди и сертификати. При успех, учениците ще могат да споделят своите постижения и в социална мрежа и така да популяризират по-лесно училищните успехи. В последната година от своето обучение, учениците ще работят по ученически проект, което ще затвърди техните знания, умения и самочувствие.

Обучението по “Дигитална математика” се извършва чрез Иновативно съдържание - а именно, образователни интерактивни игри по математическо моделиране, които умело въвеждат децата в материята. Чрез прилагането на  тези методи в часовете по дигитална математика се формират умения за внимание,  концентрация, самостоятелно мислене, любознателност, развива се фантазията, повишава се самочувствието на учениците.

 

Резултатите:

 1. Ще се измерят с анкети, и с обществени прояви, демонстриране на новите знания и умения на участниците, резултатите от НВО, участия в състезания.
 2. Ще изградим собствена работеща училищна система за самооценка на иновативната ни дейност. Тя ще включва регулярно проучване на мнението на участниците (учители, родители, ученици), провеждане на публична проява поне 1 път годишно и отчитане на резултата, Обмяна на опит с колеги от други училища.

 

Предимствата на внедряване на иновацията са:

 • учениците са в центъра на процеса на обучение като активни участници и откриватели на нов опит, а учителите – са съветници и помощници.
 • повишава се качеството на образователния процес и мотивацията за учене;
 • учениците задълбочават знанията си по конкретна тема;
 • планират работата си, съобразно с набелязаната цел;
 • работят индивидуално, обсъждат по двойки,  работят в екип;
 • съзнават своите силни и слаби страни;
 • носят отговорност за изпълнението на поставената задача;
 • решават проблеми и преодоляват конфликти.

 

 

Контакти:СУ „Христо Смирненски” град Койнаре

Директор: тел. 06573/2423, GSM 0879827292;  e-mail: sou_koinare@abv.bg