Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Занимания по интереси

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

С Постановление №289 от 12.12.2018 г. на МС е изменена Наредба за приобщаващото образование. С промените в тази наредба, както и в Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование се въвеждат нови регламенти, свързани със заниманията по интереси в училищата, чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. Заниманията по интереси се организират в съответствие с желанието на родителите на учениците и на самите ученици, със спецификата на заниманията и с възможностите на училището. 

Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. Заниманията по интереси са част от общата подкрепа за личностното развитие на учениците.

Тематични области и подобласти за заниманията по интереси

 

Гражданско образование

□ Емоционална интелигентност

□ Интеркултурна комуникация

□ Институционални знания и култура

□ Психология и превенция на зависимостите

□ Психология на общуването

 

Дигитална креативност

□ Дигитални умения

□ Иновации и решаване на проблеми

□ Креативно мислене в действие

□ Програмиране и роботика

 

 

Екологично образование и здравословен начин на живот

□ Астрономически лаборатории

□ Екология

□ Знания за здравето

□ Хранене и здраве

 

Изкуство и култура

□ Изящни изкуства

□ Приложни изкуства

□ Сценични и танцови изкуства

 

Математика

□ Математическа лингвистика

□ Математическа логика

□ Математическо моделиране

□ Приложна математика

 

Природни науки

□ Биологически науки

□ Околна среда

□ Физически, химически и науки за земята

 

Спорт

□ Индивидуални спортове

□ Колективни спортове

 

Технологии

□ Езиков свят

□ Природо-математическо знание

□ Техника и технологии

□ Хуманитарни познания

□ Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

□ Предприемачество

 

През учебната 2023/2024 год. в СУ „Христо Смирненски“ започнаха дейност следните групи за запимания по интереси:

  1. Клуб «Млад родолюбец», тематична област: Технологии, тематична подобласт: Хуманитарни познания - 1 група, с 15 участници, 5-12 клас, Ръководител: Аза Козовска, учител ЦДО;
  2. Клуб «Малки предприемачи в действие», тематична област: Технологии, тематична подобласт: предприемачество - 1 група, с 14 участници, 4-а клас, ръководител: Теменужка Костовска – главен учител начален етап;
  3. Клуб «Занимателен английски език», тематична област: Технологии, тематична подобласт: Езиков свят - 1 група, с 11 участници, 7 клас, ръководител: Тихомир Иванов, учител ИТ и математика;
  4. Клуб «Малка работилница», тематична област: Изкуство и култура, тематична подобласт: Приложни изкуства - 1 група, с 12 участници, 5 клас, ръководител: Маргаритка Тикванска, старши учител по ИИ и Технологии;
  5. Клуб «Фолклор на етносите», тематична област: Гражданско образование, тематична подобласт: Интеркултурна комуникация - 1 група, с 12 участници, 2 клас. Ръководител: Стела Стефанова, старши учител ЦДО.