Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Училищни правилници, програми и учебни планове

Прикачени документи

План на МО на учители в начален етап
Анализ на ситуацията в СУ "Христо Смирненски" - гр. Койнаре
План за изпълнение на стратегията за периода 2022-2023 година
Актуализация на Стратегията за развитие на училището 2022-2024 година
Форми на обучение за учебната 2022-2023 г.
Правилник за вътрешния трудов ред
План на МО по БЕЛ, ЧЕ и история
План на МО по математика, ИТ, ИИ, Музика и ФВС
План на МО по природни науки и география
Училищни учебни планове за 2022-2023 година
Организация на учебния ден 2022-2023 година
Програма за повишаване качеството на образованието 2022-2023 година
Програма за превенция на ранното напускане за 2022-2023
Програма за приобщаващо образование и равни възможности на ученици от уязвими групи за 2022-2023 г.
Програма за целодневна органзация за 2022-2023 година
Система за поощрения и награди
План на комисията за съхранение на паметта на училището
Правила за ползване на учебници и технически средства за обучение
Правила за получаване на стипендии
План на психолога за 2022-2023 година
План на комисията за превенция на борбата с протиообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица
План на комисията по етика
Правилник етика
План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за 2022-2023 година
План за културна и спортна дейност за 2022-2023 година
Етичен кодекс
Годишен план за учебната 2022-2023 година
Правилник за дежурство по време на учебни занятия и график
План на координационния съвет за противодействие на насилието и тормоза
План БДП за 2022-2023 година
Правилник за дейността на училището
Стратегия за развитие на училището 2021-2024 година
План -програма на комисията по БДП - актуализиран
План за изпълнение на стратегията за периода 2021-2022 година
Училищна политика за превенция и противодействие на насилието и тормоза
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието
Правилник за изграждане на ефективни комуникационни канали