Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Училищни правилници, програми и учебни планове

Прикачени документи

Годишен план на училището за учебната 2023-2024 година
План на комисията за културна и спортна дейност
Програма за Занимания по интереси за учебната 2023-2024 година
План на комисията за БПППМН
Правилник за дейността на училището
Правилник за дежурство в училище
Програма за целодневна органзация за 2023-2024 година
План на комисията по БДП
План на комисията за съхранение на паметта на училището
Система за поущрения и награди
План за обща подкрепа за учебната 2023/2024 година
Годишен план на ЕПЛР за учебната 2023-2024 година
План на комисията по етика за учебната 2023/2024 година
Организация на учебния ден 2023-2024 година
Училищни учебни планове за 2023-2024 година
Правилник за вътрешния трудов ред
План на психолога за 2023-2024 година
План на МО по природни науки и география за учебната 2023/2024 година
План на МО по математика, ИТ, ИИ, Музика и ФВС за учебната 2023/2024 година
План на МО по БЕЛ, ЧЕ и история за учебната 2023/2024 година
План на МО на учители в начален етап за учебната 2023/2024 година
Форми на обучение за учебната 2023-2024 г.
Анализ на ситуацията в СУ "Христо Смирненски" - гр. Койнаре
План за изпълнение на стратегията за периода 2022-2023 година
Актуализация на Стратегията за развитие на училището 2022-2024 година
Правила за ползване на учебници и технически средства за обучение
Правила за получаване на стипендии
Правилник етика
План за културна и спортна дейност за 2022-2023 година
Етичен кодекс
Стратегия за развитие на училището 2021-2024 година
План за изпълнение на стратегията за периода 2021-2022 година
Училищна политика за превенция и противодействие на насилието и тормоза
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието
Правилник за изграждане на ефективни комуникационни канали