Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Училищни правилници, програми и учебни планове

Прикачени документи

План на Координационния съвет за противодействието на тормоза и насилието
Правилник за дежурство по време на учебните занятия
Училищен учебен план за 2021-2022 година
Годишен план за учебната 2021-2022 г.
Стратегия за развитие на училището 2021-2024 година
Форми на обучение за учебната 2021-2022 г.
Етичен кодекс
План на МО по природни науки и география
План на МО на учители в начален етап
План на МО по математика, ИТ, информатика, ИИ, Музика и ФВС
План на МО по БЕЛ, ЧЕ и история
Програма за приобщаващо образование и равни възможности на ученици от уязвимите групи
Програма за превенция на ранното напускане
Програма за повишаване качеството на образованието
Правилник за вътрешния трудов ред
План за културна и спортна дейност
План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
План БХУТ 2021-2022 година
План БДП 2021-2022 година
Програма за целодневна организация за 2021-2022 година
Организация на учебния ден за 2021-2022 година
Правилник за дейността на училището
План -програма на комисията по БДП - актуализиран
План за изпълнение на стратегията за периода 2021-2022 година
Училищна политика за превенция и противодействие на насилието и тормоза
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието
Правилник за изграждане на ефективни комуникационни канали