Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Прием 1 клас

 

За учебната 2024/2025 г. в СУ”Христо Смирненски” гр. Койнаре

приема ученици в І клас 

 

I. Две паралелки I клас, брой ученици 44 с възможности за:

- разширена подготовка (избираеми учебни часове) - Български език и литература и математика;

- спортни дейности - лека атлетика, мини футбол и мини баскетбол;

- целодневна организация на учебния ден.

 

II. График на дейностите за приема в І клас 

Дата

Дейност

1

20.12.2023 г.

Педагогическият съвет на училището определя реда за приемане на ученици в І клас

2

20.01.2024 г.

Становище от Обществения съвет относно реда за приемане на ученици в І клас

3

10.02.2024 г.

Директорът издава заповед, с която обективира  реда за прием на ученици в Първи клас.

4

до 30.04. 2024 г.

Провеждане на първа организационна родителска среща с родителите на първокласници

5

до 20.05.2024 г.

Провеждане на тест за училищна готовност      

6

от 03.06.2024 г.

до 07.06.2024 г.

Записването за І клас се извършва  с удостоверението за завършена подготвителна група / подготвителен клас, предоставено от родителя.

7

14.06.2024 г.

Обявяване на свободните места, ако има такива

8

17.06.2024г. – 21.06.2024 г.

Попълване на свободните места.

9

24.06.2024г. -31.08.2024г.

Обявяване и попълване на свободните места

10

01.09.2024 г.

Информиране родителите на записаните в I клас ученици и оповестяване на видно място в училището броя на сформираните групи с целодневна организация на учебния ден

 

ІII. Необходими документи

  • Заявление за записване(по образец на училището);
  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Удостоверение за завършена подготвителна група/клас;
  • Протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза ако детето е със специални образователни потребности или ако родителят е инвалид.

Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 8:00 до 16:30 часа всеки работен ден. След подаване на заявлението, родителя  получава входящ номер.

 

ІV. Срокове за записване на учениците

От 03 до 07.06.2024 год. родителите предоставят удостоверението за завършена подготвителна група/подготвителен клас (времето, в което децата да са получили удостоверения за училищна готовност).

Записването става само с оригинала на удостоверение за завършена подготвителна група в детска гради или подготвителен клас в училище.

За защита на конституционното право на детето на образование, в случай, че то не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство в заявлението за записване.

 

V.Критерии за прием когато броя подадени молби надвишават капацитетните възможности и кадровото осигуряване на училището:             

          1. Наличие на деца в семейството, обучаващи се в училището.

          2. Деца, завършили подготвителна група

          3. Деца, живеещи града.

          4. Деца на учители и служители в училището.

          5. Деца със СОП.

 

Определените критерии следва да служат като основание за записване, независимо от датата на подаване на документи за записване.