Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Прием в 5 клас

 

За учебната 2024/2025 г. в СУ”Христо Смирненски” гр. Койнаре

приема ученици в V клас 

I. Една паралелка V клас, брой ученици 26 с възможности за:

- разширена подготовка (избираеми учебни предмети) - Български език и литература и математика;

- спортни дейности - лека атлетика, футбол и баскетбол;

- целодневна организация на учебния ден.

 

II. Критерии прием в пети клас:

При по- голям брой кандидати за прием в пети клас за учебната 2024/2025 год. от обявените места в СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре се прилагат следните критерии за подбор:

  • Деца, живеещи в града, на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т.5 от ЗПУО;
  • Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
  • Завършен 4 клас в СУ „Христо Смирненски“;
  • Завършен 4 клас в друго училище;
  • Деца на служители, работещи в училището;
  • Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици със СОП към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Плевен;
  • Деца близнаци, сираци или с родители инвалиди. 

Определените критерии следва да служат като основание за записване, независимо от датата на подаване на документите за записване.

 

III.График на дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2024/2025 г:

Дата

Дейност

Отговорник

1

17.06.2024- 21.06.2024 г.

Приемане на Заявление за участие в класиране на прием в пети клас за предстоящата учебна година

Училищна комисия, определена със заповед на директора

2

24.06.2024- 26.06.2024 г.

Класиране на учениците за пети клас от училищната комисия, въз основа на съответствието на кандидатите към критериите, приети на педагогически съвет.

Училищна комисия, определена със заповед на директора

3

28.06.2024 г.

Изготвяне и обявяване на Списък на приетите за пети клас паралелки след класирането

Училищна комисия, определена със заповед на директора

4

01.07.2024- 04.07.2024 г.

Подаване на заявления за записване на ученика в училището след класирането.

Родители/настойници

5

08.07.2024 г.

Обявяване на свободните места след класирането на интернет страницата на училището /при наличие на свободни места/

Директор, училищна комисия, определена със заповед на директора

6

до 10.09.2024 г.

Попълване на свободните места /при наличие на такива/ се осъществява по т.1,2 и 4 от настоящия График

Училищна комисия, определена със заповед на директора

7

 16.09.2023 г.

Утвърждаване списъка на приетите ученици със Заповед на директора, съгласно чл.45, ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Директорът на училището

 

ІV. Необходими документи:

     1. Заявление за записване (по образец на училището);

     2. Копие от акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравняване);

     3. Удостоверение за завършен начален етап - оригинал;

     4. Протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза ако детето е със специални образователни потребности или ако родителят е инвалид.

Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 8:00 до 16:30 часа всеки работен ден. След подаване на заявлението, родителя получава входящ номер.